କାରଖାନା ଯୋଗାଣ --- କ Middle ଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ନାହିଁ --- OEM / ODM ଉପଲବ୍ଧ |

ବୈଷୟିକ ସହାୟତା

Technical Support
技术支持 支持 智能客服 服务

ଡିଜାଇନ୍ ସେବା |

ଆମର ବୃତ୍ତିଗତ ଡିଜାଇନ୍ ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ LOGO ଡିଜାଇନ୍, କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ଲୋଗୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲୋଗୋ ଇଫେକ୍ଟ, ଏବଂ 3D ଉତ୍ପାଦ ମଡେଲିଂ ଇଫେକ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ | ସେହି ସମୟରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାକେଜିଂକୁ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମାର୍କେଟିଂ କାର୍ଡକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିପାରିବା |

物流

ଉତ୍ପାଦନ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ସେବା |

ତୁମର ଅର୍ଡରର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, ଆମର ବିକ୍ରୟ ପରେ ସେବା ବିଭାଗ ଅର୍ଡରର ଉତ୍ପାଦନ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଅର୍ଡରର ଉତ୍ପାଦନ ନୋଡ୍ ସହିତ ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ ତୁମ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାୟ ରଖିବ |ଭିଜୁଆଲ୍ ସେବା ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କେଟିଂ କ୍ରିୟା ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବ |

形状 1

ପରିବହନ ବୀମା ସେବା |

ଆମେ ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କମ୍ପାନୀର ଏକ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସଦସ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ଯେପରିକି ଫେଡେକ୍ସ, DHL, UPS ଇତ୍ୟାଦି |ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସିପିଂ କମ୍ପାନୀର ଭିଆଇପି ୟୁନିଟ୍ |ଯେତେବେଳେ ବଲ୍କ ଅର୍ଡରରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବହନ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବୀମା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଦେବୁ |

ico

କ୍ଷେତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ |

ଅନ-ସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆମ କାରଖାନାକୁ ଏକ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଏଜେନ୍ସି ପଠାଇବାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁ |କାରଖାନା ଉତ୍ପାଦନ ପରିବେଶ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ବ୍ୟାଚ୍ ଅର୍ଡରର ଗୁଣାତ୍ମକ ଯାଞ୍ଚ ସହିତ |ଯେତେବେଳେ କ୍ରମରେ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ଗୁଣ ତୁମର ମାନକ ପୂରଣ କରେ, ଆମେ ଅର୍ଡର ବିତରଣ କରିବୁ |