କାରଖାନା ଯୋଗାଣ --- କ Middle ଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ନାହିଁ --- OEM / ODM ଉପଲବ୍ଧ |

ଫେରସ୍ତ ଏବଂ ମରାମତି

ଫେରସ୍ତ ଏବଂ ମରାମତି

ପରିବହନ ବୀମା ସେବା |

ଏକ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ କାରଖାନାରେ ସାମଗ୍ରୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁ, ଏବଂ ମାନକ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଆମେ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇବୁ | ରିଟର୍ନ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆମର ବିକ୍ରୟ ପରେ ସେବା @ lijingoptics.com ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

ମରାମତି

ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଲିଜିଂ ଅପ୍ଟିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦିତ |ଭଙ୍ଗାରୁଜା, କ୍ଷତି, ଜଳ ପ୍ରବେଶ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ, ଆମେ ସୁଦୂର ବ technical ଷୟିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରୁ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚାଇନାକୁ ପଠାଇଥାଉ |