କାରଖାନା ଯୋଗାଣ --- କ Middle ଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ନାହିଁ --- OEM / ODM ଉପଲବ୍ଧ |

ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସମାଧାନ |

ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ |

ବିକଳ୍ପ 1ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବିତରଣ, 2 ~ 4 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ |

Logistics Solutions

ବିକଳ୍ପ 2ବିମାନ ପରିବହନ, ପହଞ୍ଚିବାକୁ 10 ~ 15 ଦିନ |

Logistics Solutions

ବିକଳ୍ପ 3ସମୁଦ୍ର ଦେଇ ପଠାଇବା, 25 ~ 35 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିବା |

Logistics Solutions

ବିକଳ୍ପ 4ଟ୍ରେନ୍ + ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପରିବହନ, ଏହା 30-40 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିବ |

Logistics Solutions

ଅବଶ୍ୟ, ଆମେ ଏହାକୁ ଚାଇନାରେ ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ମାଲ ପରିବହନ ଅଗ୍ରଗାମୀ କମ୍ପାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ପାରିବା |